Find A Personal Coach  thumbnail

Find A Personal Coach

Published Aug 06, 23
10 min read

basic-fit. com/nl-be); of 2. In de club door het invullen van het inschrijfformulier op de Kiosk. Als je je inschrijft via de website van Basic-Fit, heb je het recht om de overeenkomst binnen14 dagen na de datum van jouw inschrijving zonder opgave van redenen te ontbinden door een e-mail te sturen naar het adres klantenservice@basic-fit.

Je kunt je herroepingsrecht niet uitoefenen bij de Kiosk.. Als je lid wordt van Basic-Fit voor de opening van een nieuwe Club (de openingsdag inbegrepen), word je beschouwd als Founding Member. Dit betekent dat als je je in die periode inschrijft voor het Basic-lidmaatschap, je de rest van je leven € 14,99 per 4 weken betaalt, tenzij je van lidmaatschap verandert of je lidmaatschap bij Basic-Fit beëindigd, in welk geval de Founding Member voorwaarden komen te vervallen.

h. Deze voorwaarde geldt alleen voor het Basic lidmaatschap, voor minimaal 1 jaar abonnement, met twee betaalmogelijkheden:- Betaling elke 4 weken. Aan het einde van de vaste periode van 1 jaar wordt je contract automatisch verlengd, tenzij anders gevraagd; of- Vooruitbetaling voor het hele jaar. Aan het einde van de vaste periode van 1 jaar wordt je contract automatisch verlengd, tenzij anders gevraagd.

We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of in de club (https://www. basic-fit. com/nl-be/home). Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van jouw Home Club tot de virtuele groepslessen en Live, GX die in de club worden aangeboden. Met een Premium-lidmaatschap heb je daarnaast ook nog toegang tot alle andere clubs.

Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor: 1. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd en met een betaling per 4 weken, of 2. 1 jaar vast, waarbij je het jaarlijks lidmaatschapsgeld in één keer vooruit betaalt, en je contract na 1 jaar automatisch wordt verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij je het lidmaatschapsgeld ieder jaar in één keer vooruit betaalt, of; 3.

com/nl-be/dagpas). Je kunt met de dagpas gebruik maken van Live Groepslessen indien die beschikbaar zijn in de betreffende club. Na aanschaf heb je een beperkte tijd van 7 dagen om je dagpas te activeren. De dagpas geeft eenmalig toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd in een club naar keuze binnen het land van aankoop.

Als je online voor een wijziging van je lidmaatschapsvorm hebt gekozen, heb je het recht om deze wijziging zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 dagen vanaf de datum van de wijziging, zoals beschreven in artikel 2. b (bedenktijd). In dat geval wordt de wijziging geannuleerd en zal je oorspronkelijke lidmaatschap weer gelden tot het einde van je oorspronkelijke contract (en voor eventuele verlengingen ervan).

Deze kunnen per club verschillen. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Extra’s, is te vinden op www. basic-fit. com/nl-be of is in de club op te vragen. Je kunt een Extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een Extra kan ook op ieder moment worden beëindigd gedurende de overeenkomst.

De Extra eindigt in ieder geval bij afloop van de overeenkomst. De Extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Op de extra’s zijn de artikelen 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. Als je een lidmaatschap kiest met betaling 4 weken, worden de kosten van de Extra toegevoegd aan je lidmaatschap zodat beide bedragen tegelijkertijd in rekening worden gebracht.

Als je een lidmaatschap kiest met volledige vooruitbetaling, ben je de kosten van de Extra tegelijk met het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Als je een Extra neemt na de ingangsdatum van je lidmaatschap, ben je in dat geval de kosten voor de Extra voor de periode tussen activatie en de einddatum van je overeenkomst verschuldigd.

Er geldt wel een redelijke tijdsinterval tussen twee tapbeurten, van ongeveer 20 minuten. Zorg dat je drinkfles groot genoeg is. Indien je lid wordt en kennis wilt maken met de club kun je een introductiesessie kopen bij je Club. Dit kan alleen jij doen, niet je vrienden. Je kunt wel meerdere sessies kopen zodanig dat jouw vrienden hier ook gebruik van kunnen maken.

Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per 4 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de Kiosk en vinden de volgende betalingen plaats per 4 weken via SEPA-domiciliëring en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap.

Dit betekent dat we 13 domiciliëringen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar kan dit ertoe leiden dat in een kalendermaand twee domiciliëringen plaatsvinden. Indien je gedurende de looptijd van je lidmaatschap geen gebruik meer wenst te maken van domiciliëring, kun je dit aangeven bij onze klantenservice. In dat geval zullen wij de domiciliëring blokkeren en komt de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling van de (lidmaatschaps)gelden bij jezelf te liggen.

Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen afschrijven (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de domiciliëring nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je lidkaart worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim.

Wij behouden echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. We behouden ons eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan jou. Wij hebben het recht om de vordering uit handen te geven, onder meer aan een incassobureau.

De verwijlinteresten en het schadebeding zoals opgenomen in artikel 5h is overeenkomstig van toepassing op deze bedragen. Wij behouden ons het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Dit geldt ook voor het Basic lidmaatschap van Founding Members. We zullen je hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte brengen, waarna je echter wel de mogelijkheid hebt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits per schriftelijke (e-mail of aangetekend schrijven) opzegging en uitgezonderd de Lidmaatschapsovereenkomst die flexibel opzegbaar is.

Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens opzegbaar is zoals op de voorzijde van de overeenkomst in dat kader vermeld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

De QR Code en Pas zijn eigendom van Basic-Fit en mag je gebruiken tijdens de Overeenkomst. Je kunt je lidmaatschap, QR-code of Pas niet overdragen aan iemand anders. Het is een persoonlijk lidmaatschap. Als je een Premium-lidmaatschap hebt, kun je een vriend meenemen. Er kunnen maximaal 2 personen tegelijkertijd toegang krijgen tot de club (binnen maximaal 15 minuten).

Je bent zelf verantwoordelijk voor het registeren van je Vriend (via Mijn Basic-Fit of Basic-Fit app). Ook je Vriend moet deze voorwaarden en de huisregels accepteren voordat hij of zij gebruik kan maken van de Basic-Fit Club. Je vriend ontvangt dan een tijdelijke toegangscode. Je vriend is niet gerechtigd om gebruik te maken van de Extra's die jij aan je lidmaatschap hebt toegevoegd, met uitzondering van Live Groepslessen.

Wil je iemand meenemen die geen lid is, dan moet die persoon een dagpas kopen.. Deze algemene voorwaarden gelden, voor zover relevant, ook voor geregistreerde Vrienden en dagpashouders. Als lid ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop het lidmaatschap, de QR-code of de Pas wordt gebruikt of misbruikt.

Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen niet ingeschreven worden als Vriend en worden niet toegelaten tot onze Clubs. Als je je pas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je via de Basic-Fit app kosteloos een QR Code activeren. Met de QR Code heb je je toegangspas altijd bij de hand.

Hierdoor wordt een oude pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt € 20,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan op de kiosk waarna de nieuwe pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht. Om fraude met QR-codes te voorkomen, geldt een redelijke beperking van het aantal keren dat het apparaat dat de QR-code weergeeft kan worden gewijzigd.

Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden, bijvoorbeeld in geval van een feestdag, een ernstige gebeurtenis of ramp. Soms zullen we een club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren. Basic-Fit is bevoegd de openingstijden van een club (of onderdelen ervan) tijdelijk of blijvend te wijzigen, indien daartoe objectieve redenen bestaan.

Hiervan is in ieder geval sprake van een afwijking tot een tijdspanne van twee uur eerder of later open en/of dicht. De openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde (conditio sine qua non) voor het aangaan van de overeenkomst. Je zult zulks een aanpassing ook nooit kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, temeer omdat de hoofdverbintenis van Basic-Fit er in bestaat het ter beschikking stellen van de fitnessruimte, met haar toestellen, tenzij je kunt aantonen dat je ten minste 50% van jouw bezoeken naar de club bent gekomen op een uur waarop de betreffende club nu niet meer open is, waarbij voor de vaststelling van deze 50% een minimum geldt van 4 bezoeken in de voorafgaande 3 maanden.

We willen onze clubs goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. Indien jouw Home Club of club van voorkeur om wat voor reden niet of niet helemaal open kan, of niet alle diensten kan verlenen, dan ben je altijd welkom bij een van onze andere clubs.

Indien dit niet zo is, zal de overeenkomst in het voordeel van het lid kosteloos worden verlengd met de periode dat Basic-Fit haar verplichtingen niet heeft kunnen naleven. Als er na sluiting of verhuizing van een club in deze straal geen andere club is, dan kun je kosteloos en zonder opzegtermijn vroegtijdig de overeenkomst beëindigen vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

Founding Members zullen een nieuwe Home Club moeten kiezen binnen een termijn van2 maanden sinds de sluiting van de vorige Home Club om hun status als Founding Member te behouden. Sommige van onze clubs zijn 24 uur geopend gedurende bepaalde dagen. Op onze website kun je zien welke clubs dat zijn.

Dit zal doorgaans tussen 22. 30 en 8. 30 uur zijn. Op dat moment vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is op de club, maar door toezicht met een innovatief veiligheidssysteem ter extra veiligheid en ondersteuning via intercom. Wij raden je aan om tijdens onbemande openingstijden een ketting met een paniekknop (verkrijgbaar in onze clubs) te dragen.

Je moet ouder zijn dan 18 jaar zijn om gebruik te kunnen maken van de club tussen 22. 30 en 7. 00 uur. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen.

Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd. Op de wijziging van groepslessen is artikel 7c van overeenkomstige toepassing. In geval van de “live groepslessen” mag je binnen de openingstijden onbeperkt gebruik maken van de live groepslesfaciliteiten van Basic-Fit in de clubs waar die aangeboden worden. Alleen leden en Vrienden van 16 jaar en ouder mogen deelnemen aan de live groepslessen.

Basic-Fit kan als voorwaarde stellen dat live groepslessen gereserveerd dienen te worden op een door Basic-Fit te bepalen wijze. Als je gaat verhuizen, kun je bij onze clubs blijven sporten. We zullen je Home Club omzetten naar de dichtstbijzijnde club bij je nieuwe woonadres of een andere club indien dat je voorkeur heeft.

Latest Posts

Thaise Massage Gentsestraat

Published Jun 19, 24
8 min read

Thaise Massage Erotic

Published Jun 18, 24
7 min read

Thaise Massage Porn

Published Jun 18, 24
7 min read