Welfsels - Bij Kruisbeton - De Sloovere  thumbnail

Welfsels - Bij Kruisbeton - De Sloovere

Published Mar 22, 24
3 min read


Sinds 1 juli 2023 moeten deze verhuurders zich hieraan houden in alle fasen van het verhuurproces (Ruwbouw: Welfsels). De zeven gouden regels voor goed verhuurderschap gelden niet met terugwerkende kracht voor (bestaande) huurovereenkomsten die reeds vóór 1 juli 2023 waren gesloten. Ruwbouw: Welfsels. Verhuurders moeten wel overeenkomstig handelen bij het sluiten van (nieuwe) huurovereenkomsten per 1 juli 2023

Uiterlijk op 1 juli 2024 moeten verhuurders de benodigde informatie ook aan bestaande huurders hebben verstrekt - Ruwbouw: Welfsels. De Raad voor Onroerende Zaken heeft in dit verband twee nuttige handreikingen opgesteld. Naast deze zeven (verplichte) gouden regels voor goed verhuurderschap, is met de Wgs de verhuurvergunning als optioneel reguleringsinstrument ingevoerd. Gemeenten hebben de bevoegdheid gekregen om door middel van een verhuurverordening gebieden en/of categorieën van woon- of verblijfsruimte aan te wijzen alwaar een verhuurvergunning verplicht is en daaraan voorwaarden te verbinden, mits dat in het aangewezen gebied noodzakelijk en geschikt is voor het behoud van de leefbaarheid

Een verhuurvergunning kan uitsluitend worden geweigerd krachtens de limitatieve gronden van artikel 7 van de Wgs - Ruwbouw: Welfsels. Als een verhuurverordening van kracht wordt in een gemeente, en daarmee het verbod om in bepaalde gebieden zonder verhuurvergunning te verhuren, krijgen verhuurders voor bestaande huurovereenkomsten zes maanden de tijd om aan de vergunningsplicht te voldoen (artikel 24 van de Wgs

Bestaande huurovereenkomsten, die al (ruim) voor 1 juli 2023 zijn afgesloten, vallen niet buiten de vergunningplicht. Ruwbouw: Welfsels. Per 1 januari 2024 bestaat namelijk enkel nog de mogelijkheid voor gemeenten om goed verhuurderschap te regelen in een verhuurverordening (Ruwbouw: Welfsels). Gemeenten die een regeling ter zake goed verhuurderschap in een APV hebben opgenomen, kunnen daar van rechtswege geen gebruik meer van maken per 1 juli 2024 (artikel 25 van de WgsHet voorgaande geldt evenzeer voor op basis van de APV opgestelde beleidsregels voor goed verhuurderschap (Ruwbouw: Welfsels). Dit leidt ertoe dat deze beleidsregels per 1 juli 2024 dienen te worden ingetrokken. Hierbij geldt wel dat indien de gemeente alsnog een verhuurverordening met een vergunningstelsel vaststelt, de beleidsregels als invulling voor dit nieuwe vergunningsstelsel kunnen dienen

Nieuwe Betonfabriek Voor Specialist In Betonwelfsels

Ook is het niet meer mogelijk om te sturen op goed verhuurderschap door het stellen van voorwaarden en voorschriften bij voorraadvergunningen (woonruimtevoorraadbeheer op grond van de Huisvestingswet 2014) (Ruwbouw: Welfsels). De gemeenten die reeds sturen op goed verhuurderschap, dienen uiterlijk per 1 juli 2024 de bestaande verordeningen hierop aan te passen. Ruwbouw: Welfsels. Per 1 januari 2024 zijn gemeenten verplicht een laagdrempelig meldpunt in te richten

Ook kunnen verzoeken tot handhaving worden gedaan, in concrete situaties kan hulp worden geboden en kunnen doorverwijzingen mogelijk worden gemaakt naar andere bevoegde instanties (bijvoorbeeld de Huurcommissie of een juridisch loket). Ruwbouw: Welfsels. Dit gemeentelijk meldpunt vormt dan ook een belangrijke basis voor de gemeentelijke handhaving - Ruwbouw: Welfsels. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Wgs en heeft ook handhavingsbevoegdhedenHierbij kan worden gedacht aan een bestuurlijke boete en als ultimum remedium kan de gemeente zelfs de woning in beheer nemen (Ruwbouw: Welfsels). Handhaving vindt plaats langs de escalatieladder zoals opgenomen in de Handreiking goed verhuurderschap. Dit geldt overigens alleen ten opzichte van private verhuurders en niet voor woningcorporaties. Huurders van woningcorporaties kunnen hun klacht melden via de interne klachtenprocedure van de woningcorporatieGemeenten kunnen om te beginnen een last onder dwangsom of bestuursdwang opleggen aan verhuurders, teneinde hun gedrag bij te sturen en hen alsnog te laten voldoen aan de norm van goed verhuurderschap (Ruwbouw: Welfsels). Indien een herstelsanctie geen zoden aan de dijk zet, dan kunnen gemeenten – men kan daar overigens ook direct voor kiezen – een bestuurlijke boete aan betreffende verhuurder opleggen

Latest Posts

Luchthavenvervoer Regio W.vl.

Published May 22, 24
4 min read

Luchthavenvervoer Eeklo

Published May 20, 24
7 min read

Betrouwbaar Luchthavenvervoer

Published May 19, 24
7 min read